เตรียมตัวสอบเข้า MUIDS

  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Mahidol University International Demonstration School : MUIDS )

เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ต่อไปอีกด้วยโรงเรียน สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 600 คน

 

คุณสมบัติการรับเข้าศึกษา MUIDS

- จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรไทย)

- Grade 9 (หลักสูตรอเมริกัน)

- Year 10 (หลักสูตรอังกฤษ)

 

เอกสารสำคัญประกอบการสมัครสอบ MUIDS

 

- ทรานสคริปต์

- สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอต

- สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย

- สลิปการชำระค่าสมัคร 

 

ช่วงเวลาการรับสมัครสอบ MUIDS

- กลางเดือนสิงหาคมถึง ต้นเดือน กันยายน

- ปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน

- กลางเดือน มกราคม ถึง ต้นเดือนมีนาคม

 

วันสอบ MUIDS

- ปลายเดือนกันยายน

- ต้นเดือน ธันวาคม

- ปลายเดือน มีนาคม

 

ช่องทางการสมัครสอบ MUIDS

https://muids.mahidol.ac.th

  

ค่าสมัครสอบ MUIDS

ชำระ 5,000 บาท

 

ข้อสอบ MUIDS

- ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ( TOEFL ITP ) คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ) เกณฑ์ผ่านที่ 450 จากคะแนนเต็ม 677

- ข้อสอบวัดความถนัด ( MAP TEST ) คือ ข้อสอบวัดทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ (MAP Test Reading) และ ทักษะทางคณิตศาสตร์ (MAP Test Math) โดยเกณฑ์ผ่านของแต่ละส่วนอยู่ที่ 9/11 (ภายหลังการแปลงค่าคะแนนแล้ว)

- การสอบเขียนเรียงความ (Essay writing) เกณฑ์การประเมินของโรงเรียนจะมีคะแนนเต็มที่ 4 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ที่ 2.8 ขึ้นไป

- การสอบสัมภาษณ์ (Interview)เกณฑ์การประเมินของโรงเรียนจะมีคะแนนเต็มที่ 4 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ที่ 2.8 ขึ้น

 

สิ่งที่ได้รับหลังเรียนจบ MUIDS

ความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL ITP = 550 และ IELTS 6.0

ระดับคะแนนนี้เทียบเท่ากับเกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำหลักสูตรนานาชาติในเมืองไทยและต่างประเทศ

สายตรงอาจารย์0820689309 , 0949489556

line id  : kwannarisa

เวลา 9.00 – 19.00 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

จันทร์ – อาทิตย์ (เลือกวันและเวลาได้)

ตรงข้าม The mall บางกะปิ ซอยแฮปปี้แลนด์สาย1

 

Visitors: 47,902