ประวัติโรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน งานไปรษณีย์ โดยเฉพาะซึ่งบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยในอดีตนั้นตั้งอยู่ที่ ไปรษณียาคาร ปัจจุบันได้ตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ หรือในชื่อเดิมในช่วงก่อตั้งว่า โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข  ได้สถาปนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ที่ต้องการให้มีการผลิตบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากทรงเล็งเห็นความสำคัญของ การไปรษณีย์ โทรเลขซึ่งมีการเติบโตมากขึ้นในขณะนั้น จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภารุพันธุวงศ์วรเดช หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นพระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระเทพศิรินทรามาตย์ ร่วมพระอุทรเดี่ยวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านสถาปนา โรงเรียนไปรษณีย์ โทรเลขขึ้น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ทรงดำริให้จัดตั้ง โรงเรียนไปรษณีย์ โทรเลข ขึ้นแต่ไม่มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ได้ย้ายที่เรียนไปตามที่ต่างๆหลายแห่ง เช่นช่วง พ.ศ. 2487 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสมเด็จ ต่อมา พ.ศ. 2487 เรียนที่แพร่งนราโดยการเช่าอาคารของวังกรมพระนราธิปพงศ์ประพันธ์

พ.ศ. 2496 ปรับปรุงสถานที่ตึกไปรษณียาคาร 1 ที่วัดเลียบ (ใช้อาคารเดียวกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ป.ณ.) เป็นที่ตั้ง โรงเรียนกรม ไปรษณีย์ โทรเลข

พ.ศ. 2506 โรงเรียนกรม ไปรษณีย์ โทรเลข มีสถานที่เรียนเป็นสัดส่วน สร้างอาคารเรียน ที่ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน (เมื่อ จัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แยกฝ่าย ปฏิบัติการออกไป ฝ่ายบริหารความถี่วิทยุ สำนักงานเลขานุการกรม ไปรษณีย์ โทรเลข ได้ไปใช้ ตึกที่ทำการกรม ไปรษณีย์ โทรเลข และต่อมาทุบตึกทิ้ง สร้างเป็นตึกสำนักงาน กทช. (ปัจจุบันคือ กสทช. ตั้งอยู่ซอยสายลม เยื้องกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ถนนพหลโยธิน)

พ.ศ. 2519 มีการปรับปรุงกิจการ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม ให้มีความคล่องตัว ในระบบการบริหาร เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของ กรม ไปรษณีย์ โทรเลข เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 เพื่อแยกงานระดับปฏิบัติการออกไป และจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อว่า "การสื่อสารแห่งประเทศไทย" สังกัดกระทรวงคมนาคม จึงทำให้โรงเรียนกรม ไปรษณีย์ โทรเลข เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการไปรษณีย์ และโทรคมนาคม" โดยมีการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาไปรษณีย์ และแผนกวิชาโทรคมนาคม

พ.ศ. 2522 ทำการย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ (ในปัจจุบัน) มีชื่อว่า " โรงเรียนการไปรษณีย์ และโทรคมนาคม"

พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี ได้มีมิติแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย มาจัดตั้งเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2546

พ.ศ. 2547 โรงเรียนการไปรษณีย์ และโทรคมนาคม ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนการไปรษณีย์ " โดยมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะระบบงาน ไปรษณีย์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จนถึงปัจจุบัน

เมื่อนักเรียน โรงเรียนไปรษณีย์ ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์

หลักสูตรของโรงเรียนการไปรษณีย์ ในปัจจุบันได้มีการแบ่งหลักสูตรการเรียนเป็นการเรียนภาคปกติ และภาคปฏิบัติ

Visitors: 47,902