โควตาสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.

Faculty of Industrial Technology and Management King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi


การรับสมัครนักศึกษาโควตาสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. 
โครงการรับสมัครโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี
-----------------
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้มีเป้าหมายและนโยบายให้เกิดการขยาย การศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี

โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน เขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายในการรับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ในโครงการรับสมัครโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  โดยกำหนดเป็นการรับประเภทโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม โดยประเภทโควตาเรียนดีรับจากนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศที่ มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ประเภทโควตาพื้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาหรือ สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


1.1 เพื่อให้ได้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ และมาจากทั่วประเทศ สำหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ
1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับระดับนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาและสถานศึกษาเดิมอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งของคณะและเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

2. เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน 
2.1 กลุ่มโควตาเรียนดี: รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนและ Portfolio ของผู้สมัคร
2.2 กลุ่มโควตาพื้นที่ : รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาหรือ ศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
Faculty of Industrial Technology and Management

King Mongkut’s University

of Technology North Bangkok Prachinburi

                      ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตาสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.                         

3. คุณสมบัติเฉพาะแยกตามประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(1) โควตาเรียนดี : ผู้สมัครประเภทโควตาเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
(2) โควตาพื้นที่ : ผู้สมัครประเภทโควตาพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่กไลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

4. การติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ หรือ งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เลขที่ 129 หมู่ 21 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3721-7310 ต่อ 7017, 7032, 7034 หรือ 0-3721-7339
http://www.fitm.kmutnb.ac.th หรือ http://www.kmutnb.ac.th

Visitors: 47,902